Werk op Recept, Bedrijfsarts voor maatwerk

Over Ons

Werk op Recept is een initiatief van eigenaar en zelfstandig bedrijfsarts Enrico van Herrewaarden. Werk op Recept werkt hoofdzakelijk vanuit het gedragsmodel.  Het gedragsmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat bij verzuim sprake is van een keuzeproces. Dit betekent dat een werknemer die zich ziek meldt een afweging heeft gemaakt of zijn klacht of ziekte voor hem een reden is om te verzuimen. De klacht of de ziekte is meestal de belangrijkste reden voor de ziekmelding, echter spelen ook andere factoren een rol, zoals de sociale omgeving, de arbeidswaardering en de aanwezigheidsmotivatie van de werknemer. Volgens dit model gaat het bij het beheersen van verzuim vooral om het beïnvloeden van de verzuimkeuze en daarmee van verzuimgedrag. Dit betekent wel dat inzicht nodig is in hoe dit verzuimgedrag tot stand komt. Om dit gedrag te beinvloeden dienen dan wel diverse factoren bespreekbaar te zijn. Enerzijds betreft dit factoren aan de kant van de werknemer. Zijn er factoren die potentieel te beïnvloeden zijn zoals privé omstandigheden of leefgewoonten. Anderzijds zijn het factoren aan de kant van de werkgever. Zorgt deze voor een open klimaat waarin zaken bespreekbaar zijn. Is er sprake van goede arbeidsomstandigheden en - heel belangrijk - beschouwt de werkgever verzuim als signaal van eigen gedragingen of ervaart de werkgever de zieke werknemer vooral als een last. Vanuit het gedragsmodel beschouwt de werkgever ook het eigen gedrag als een potentiële beïnvloeder van verzuim. Vanuit dat idee is de leidinggevende (het management) degene die vanuit zijn functie de meeste invloed kan laten gelden op (verzuim)gedrag in de organisatie en is hij degene die de centrale rol zou moeten hebben in het verzuimmanagement. Het idee hierachter is dat het dan ook niet zozeer interessant is welke klacht of ziekte een werknemer heeft, maar het interessant is om te weten welke functionele beperkingen iemand ervaart om zijn eigen of een andere functie uit te oefenen. Belangrijk is de conclusie dat de klacht of ziekte niet (direct) beïnvloedbaar is, dat is geen keuze van een werknemer, maar overkomt hem. Of dit leidt tot een ziekmelding en dus verzuim in plaats van (aangepast) werken kan een keuze zijn. De te maken keuzes zijn wel beïnvloedbaar. Zoals hierboven als staat aangegeven kan verzuim een keuze zijn. Uiteraard is verzuim niet altijd een keuze. Er zijn voldoende omstandigheden denkbaar, waarin verzuim het gevolg is van een klacht of ziekte die niet beïnvloedbaar is evenmin als het gedrag eromheen. Dan kan er teruggevallen worden op het zogenaamde medische model. Dit is het traditionele bedrijfsgeneeskundige model, waarin hoofdzakelijk wordt gekeken naar de beperking(en) van de verzuimende werknemer. Ook kan er naast beperkingen naar mogelijkheden gekeken worden geredeneerd vanuit de ziekte of klacht, de zogenaamde belastbaarheid. Er wordt dan gesproken over het belasting/belastbaarheidsmodel. Echter spelen in dit model de gedragsmatige factoren van zowel werknemer als werkgever nauwelijks een rol. Samenvattend past Werk op Recept het gedragsmodel zoveel mogelijk toe waar dat kan. Hiervoor werkt Werk op Recept samen met de werkgever in het Eigen Regie Model. De werkgever is verantwoordelijk voor het casemanagement en schakelt de bedrijfsarts in daar waar hij die nodig heeft. De basis hiervan is een open communicatie waarin beide partijen elkaar kunnen aanspreken op het eigen kennisgebied en eigen verantwoordelijkheden. Deze open en heldere communicatie is in het idee van Werk op Recept ook van vitaal belang om te zorgen dat alle betrokkenen partijen, werknemer, werkgever en bedrijfsarts, vooral een goed verzuim- en gezondheidsmanagement als uitgangspunt hebben, waarin gezond, veilig en duurzaam werken centraal staat. Als dit als uitgangspunt wordt aangehouden zal dit ook de kans minimaliseren dat er een situatie kan ontstaan waarin de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ter discussie komt te staan, zowel naar wernemer als werkgever toe. Werk op Recept staat op het standpunt dat de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts in iedere omstandigheid gewaarborgd dient te zijn, omdat dit in zijn optiek alle betrokkene partijen ten goede komt. Werk op Recept werkt samen met diverse partijen om te komen tot een goed verzuim- en gezondheidsmanagement. Hierin valt te denken aan de kerndeskundigen naast de bedrijfsarts (A&O-deskundige, arbeidshygiënist of veiligheidskundige), maar ook andere disciplines als bedrijfsfysiotherapeut, coach of psycholoog. Conform het Eigen Regie Model is ook hiervoor maatwerk de basis. De best passende inzet voor de bevordering van de gezondheid van de werknemer en daarmee de best passende bijdrage aan zijn re-integratie.

- Over Ons

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T
OVER ONS